Selecteer een pagina

Privacy

Laatst bijgewerkt: december 2022

Welkom! Dit is de privacy verklaring van The Learnings Project. The Learnings Project biedt een online platform aan onder de naam Learnings.nl (het “Learnings Platform”). Via het Learnings Platform heb jij als gebruiker (“Gebruiker”) toegang tot een uitgebreid aanbod van digitale en interactieve lessen en lespakketten (het “Lesmateriaal”) die jou helpen om sneller en makkelijker te leren. Zie voor meer informatie de website: www.learnings.nl (de “Website”). Het Learnings Platform is beschikbaar via de Website.

Wij respecteren jouw persoonsgegevens en dragen er zorg voor dat de persoonlijke informatie die jij aan ons verstrekt of die wij anderszins verkrijgen vertrouwelijk wordt behandeld. Bij persoonsgegevens gaat het om alle informatie over een persoon. Ook gegevens die indirect iets over iemand zeggen, zijn persoonsgegevens. Met het onderstaande wordt uitvoering gegeven aan de in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (de “AVG”) neergelegde informatieplicht aan jou als Gebruiker wiens persoonsgegevens wij als The Learnings Project verwerken. Voorts onderschrijft The Learnings Project de bepalingen in het Convenant Digitale Onderwijsmiddelen en Privacy Leermiddelen en Toetsen van (o.a.) de VO-Raad en de PO-Raad (het “Convenant”), en heeft zich bij dit Convenant aangesloten.

1 – Wanneer zijn wij verwerkingsverantwoordelijke en wanneer verwerker?
In het kader van onze dienstverlening aan jou als Gebruiker van het Learnings Platform verwerken wij persoonsgegevens.

Sommige gegevens verwerken wij voor onze eigen doeleinden, bijvoorbeeld account- en betalingsinformatie die wij verwerken om je onze diensten aan te kunnen bieden. In die situatie is The Learnings Project verwerkingsverantwoordelijke.

In andere situaties is The Learnings Project verwerker, bijvoorbeeld voor wat betreft de gegevens waar jouw school verwerkingsverantwoordelijk voor is, indien jouw school een overeenkomst heeft met The Learnings Project op basis waarvan jouw docenten en/of anderen van jouw school inzage hebben in het gebruik dat jij maakt van het Learnings Platform.

Voor zover dit laatste het geval is, is jouw school verwerkingsverantwoordelijke en heeft en houdt jouw school te allen tijde de zeggenschap over die persoonsgegevens van jou gerelateerd aan de inzage. The Learnings Project heeft in dat geval een verwerkersovereenkomst gesloten met de school waarin de rechten en verplichtingen die gelden ten aanzien van de verwerking van die persoonsgegevens staan omschreven. Dit betekent dat The Learnings Project die persoonsgegevens enkel verwerkt in opdracht en in lijn met de instructies van de school. Deze verwerkersovereenkomst is gebaseerd op de model verwerkersovereenkomst behorende bij het Convenant.

2 – Welke persoonsgegevens verwerken wij zelf?
De persoonsgegevens die wij van jou kunnen verwerken (d.w.z. van ontvangen en opslaan tot aanpassen, doorsturen en verwijderen) voor onze eigen doeleinden, zijn onder meer:

 • Basis gegevens zoals je voor- en achternaam, inloggegevens;
 • Contactgegevens zoals postadres, (mobiele) telefoonnummer of e-mailadres;
 • Financiële gegevens zoals je bankrekeningnummer;
 • Opleidingsgegevens op het moment dat je toegang tot bepaald Lesmateriaal aanschaft;
 • Als je inlogt op het Learnings Platform met je schoolaccount dan verwerken wij de gegevens gekoppeld aan dat account;
 • Alle overige persoonsgegevens die wij van of over jou krijgen of die wij zelf kunnen verkrijgen en die wij gebruiken voor de hieronder genoemde doelen.

3 – Hoe verkrijgen wij persoonsgegevens?
In de meeste gevallen verkrijgen wij jouw persoonsgegevens van jouzelf. Bijvoorbeeld als je een account aanmaakt en toegang tot het Lesmateriaal op het Learnings Platform aanschaft, als je inlogt op het Learnings Platform, als je onze Website bezoekt, als je een formulier op onze Website invult of als je ons informatie verschaft tijdens (telefoon)gesprekken en e-mailcontact met jou.

Daarnaast kunnen wij jouw persoonsgegevens ook op andere manieren verkrijgen, bijvoorbeeld van derden partijen zoals de partij die de betalingen voor onze diensten afhandelt.

Verzamelen wij ook Cookies?
The Learnings Project houdt gebruiksgegevens bij van de Website voor statistische doeleinden. De langs deze weg verzamelde persoonsgegevens zijn in beginsel anoniem en worden niet door The Learnings Project verkocht aan derden.

Om het gebruiksgemak van de Website te vergroten, wordt gebruik gemaakt van zogenaamde ‘cookies’. Een cookie is een klein tekstbestand dat tijdens je bezoek aan de Website op bijvoorbeeld je computer, tablet of smartphone wordt geplaatst. Je kunt het gebruik van deze cookies op elk gewenst moment weigeren, hoewel dit de functionaliteit en het gebruiksgemak van de Website kan beperken

De Website maakt gebruik van cookies van Google Analytics om, in hoofdlijnen, het gebruikersgedrag en algemene trends te volgen en rapportages te verkrijgen. Dit helpt om de werking van de Website te verbeteren. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht of voor zover derde partijen de informatie namens Google verwerken. Door gebruik te maken van de Website geef je toestemming voor het verwerken van de informatie door Google op de wijze en voor de doeleinden zoals hiervoor omschreven.

Op de volgende website (https://www.consuwijzer.nl/telecom-post/internet/privacy/uitleg-cookies) lees je meer over cookies en hoe je deze kunt blokkeren of verwijderen.

4 – Waarvoor verwerken wij persoonsgegevens?
Wij baseren het verwerken van uw persoonsgegevens in beginsel op artikel 6 lid 1 onder b van de AVG, te weten om uitvoering te kunnen geven aan de overeenkomst die wij met jou hebben namelijk het jou verlenen van toegang tot het Lesmateriaal op het Learnings Platform tegen betaling.

Daarnaast verwerken wij persoonsgegevens om te kunnen voldoen aan wettelijke verplichtingen, zoals administratieve- en fiscale verplichtingen. Ook kunnen wij persoonsgegevens verwerken ter behartiging van onze gerechtvaardigde belangen, zoals het verbeteren van onze dienstverlening. Indien jouw persoonsgegevens worden verwerkt op grond van toestemming, zal je expliciet om toestemming worden gevraagd.

5 – Met wie delen wij persoonsgegevens?
Wij delen jouw persoonsgegevens alleen met derde partijen voor zover noodzakelijk voor de dienstverlening met inachtneming van de hiervoor genoemde doeleinden.

Verwerkers
Wij maken gebruik van verwerkers. Dit zijn partijen die ons ondersteunen in onze diensten en die persoonsgegevens enkel in opdracht van en ten behoeve van ons verwerken. Wij maken bijvoorbeeld gebruik van:

 • Het e-mailmarketing programma Sendinblue, gevestigd in Frankrijk (EU);
 • De hosting provider Unframed B.V., server gevestigd in Amsterdam, Nederland;
 • De CRM en management software, o.a. gebruikt voor het opmaken en beheren van offertes, Snelstart, gevestigd in Nederland;
 • De betalingsprovider Mollie, gevestigd in Nederland.

Derden aan wie wij jouw persoonsgegevens verstrekken zijn zelf eveneens verantwoordelijk voor de verwerking van die gegevens en voor de naleving van de AVG. Als een derde jouw persoonsgegevens verwerkt namens The Learnings Project, dan sluiten wij een verwerkersovereenkomst af die voldoet aan de eisen van de AVG.

Tot slot kunnen wij overgaan tot het verstrekken van persoonsgegevens aan externe partijen, zoals rechthebbenden, toezichthouders, de Belastingdienst, justitie, politie en andere opsporingsinstanties, indien The Learnings Project daartoe verplicht is op grond van wet- en regelgeving of daartoe aanleiding ziet op grond van deze privacy verklaring.

6 – Hoe lang bewaren wij persoonsgegevens?
The Learnings Project bewaart persoonsgegevens die worden verwerkt niet langer dan noodzakelijk is voor de hiervoor genoemde doeleinden van de gegevensverwerking dan wel op grond van wet- en regelgeving is vereist.

 • Persoonsgegevens t.b.v. onze administratie en de Belastingdienst: wij bewaren deze persoonsgegevens gedurende zeven (7) jaar, in overeenstemming met onze wettelijke verplichting,
 • Overig: wij bewaren overige persoonsgegevens slechts zo lang als dit nodig is voor de doeleinden waarvoor zij zijn verzameld en in ieder geval niet langer dan 36 maanden, tenzij wij wettelijk verplicht zijn om de persoonsgegevens langer te bewaren.

7 – Hoe zijn de persoonsgegevens beveiligd?
The Learnings Project heeft passende technische- en organisatorische maatregelen genomen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging van jouw persoonsgegevens tegen te gaan.

8 – Welke rechten heb jij?
Jij kunt de persoonsgegevens die wij van jouw verwerken inzien. Je hebt het recht je persoonsgegevens te laten wijzigen of zelfs verwijderen indien de gegevens niet (langer) juist zijn, of indien de verwerking niet (langer) gerechtvaardigd is. Ook kun je onder bepaalde omstandigheden de verwerking beperken, ons verzoeken jouw gegevens over te dragen of bezwaar maken tegen de verwerking. Wij zullen beoordelen of we op grond van de wet aan je verzoek tegemoet kunnen komen.

Het is mogelijk dat wij niet aan jouw verzoek kunnen voldoen. Bijvoorbeeld omdat de verwerking van bepaalde persoonsgegevens vereist is om aan onze wettelijke verplichtingen te voldoen of vanwege andere uitzonderingen. Mochten we aan een bepaald verzoek geen gehoor (kunnen) geven, dan zullen we dit uiteraard gemotiveerd aan je kenbaar maken.

Als je van mening bent dat onze verwerking van jouw persoonsgegevens inbreuk maakt op de privacyregelgeving en na melding daarvan geen oplossing voor je klacht wordt gevonden, kun je een klacht indienen bij de privacy toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

Indien The Learnings Project jouw persoonsgegevens verwerkt op basis van een overeenkomst met jouw school, dan dien je jouw eventuele bezwaren en/of verzoeken rechtstreeks in te dienen bij jouw school.

9 – Wijzigingen aan deze privacy verklaring?
The Learnings Project heeft het recht de inhoud van deze privacy verklaring op ieder gewenst moment zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen. De meest recente versie van deze privacy verklaring is steeds van toepassing en wordt op de Website gepubliceerd. Raadpleeg daarom met regelmaat de Website.

10 – Contact met ons opnemen?
Als je meer wilt weten of vragen of klachten hebt over onze verwerking van jouw persoonsgegevens, dan kun je (schriftelijk) contact met ons opnemen via email of per post op onderstaand adres.

The Learnings Project
Irissenstraat 25
1764HT Breezand
E-mailadres: info@The Learnings Project.nl
KvK-nummer: 81780060
BTW-nummer: NL003602909B22